Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

Data publikacji strony: 2016-11-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10. Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-29. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny - PCIS w Orzechówce.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Zańko, pcis@powiatbrzozow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 491 12 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Powiatowego Centrum Integracji Społecznej Orzechówka 326 A – środkiem lokomocji publicznej. W odległości ok. 2 km od wejścia do Powiatowego Centrum Integracji Społecznej znajduje się przystanek autobusowy. W rozkładzie jazdy autobusów wskazane są kursy.

Dla uczestników PCIS zapewniony dojazd na trasie Brzozów – Blizne-Jasienica Rosielna- Orzechówka, Orzechówka – Jasienica Rosielna- Blizne – Brzozów.

Dostępność wejścia

Budynek - Orzechówka 326 A – (parter). Siedziba Powiatowego Centrum Integracji Społecznej znajduje się na parterze budynku. Do budynku prowadzi 3 wejścia, brak schodów, jedno z wejść jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum.

Dostępność parkingu

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej posiada prywatny parking. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych i umieszczono tabliczkę z numerem telefonu, co daje możliwość kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Integracji Społecznej.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy. Powiadamianie pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Utrudnienia

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami..

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

Istnieje możliwość obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, w tym wyjście pracownika do interesanta również na miejsce parkingowe.

Obsługa osób słabosłyszących

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

• kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);

• kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcis@powiatbrzozow.pl;

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem kuchni) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed wejściem do budynku zamieszczona jest tablica informacyjna wskazujące rozmieszczenie pomieszczeń PCIS. Brak napisów w języku Breilla.